Natur, miljø, klima og Nansen

Vi er opptatt av natur, miljø og klima, og jobber for å finne gode og bærekraftige løsninger.  

I planlegging av hytteområdene legges det vekt på å ivareta hensyn til landskap og omgivelser, friluftsliv og friområder, naturmangfold, vassdrag og myrer. Alle planer er laget i samsvar med nasjonale retningslinjer for planlegging av hytteområder. Det er viktig å bevare myr i klimasammenheng. Når myr blir drenert slik at den tørker ut, brytes organisk materiale ned slik at karbon frigjøres og havner i atmosfæren som klimagassen CO2. Myr er også viktig for å holde på regnvann etter kraftig regnskyll, noe som kan skje oftere med klimaendringer. Uten denne svampe-effekten til urørt myr vil området lenger ned i vassdragene være mer utsatt for flomskader.

Tømmerhytter er faktisk bra for klimaet, i tillegg til at det er videreføring av årtusenlang norsk tradisjon. Tømmer binder karbon, er fornybart, forurenser lite, og energibruk på produksjonen er liten. Trevirke inneholder ca. 50 % karbon og 43 % oksygen, og massive laftede tømmerhytter binder derfor mye av drivhusgassen CO2. Å produsere trevirke krever bare solenergi, og å lage våre håndlaftede tømmerhytter og andre materialer krever svært lite energi sammenlignet med andre byggematerialer. 

Utslipp fra transporten av tømmerhyttene fra Latvia til Norge utgjør lite i CO2-regnskapet sett i forhold til karbonet som bindes i trevirket og produksjonen av trevirket og hytta som krever svært lite energi. Dersom en legger til grunn et livsløp på hytta gjennom mange generasjoner, er en Naturhytte et godt og bærekraftig valg.

Eva og Fridtjof Nansen

Så hva har Fridtjof Nansen med dette å gjøre? Jo, Nansen og hans familie var de første fritidsbeboerne på Vegglifjell. De hadde en stor jakt- og fritidseiendom ved Sørkje helt sør på Vegglifjell som de brukte flere måneder hvert år mellom 1899 og 1908. Nansen var en nasjonal superstjerne i årene da Norge rev seg løs fra Sverige, og var veldig viktig for å finne en norsk identitet. Nansen var svært nær venn av den nye kongefamilien etter 1905, og den populære forskeren og polfareren var nok en læremester for konge og kronprins i kunsten i å gå og hoppe på ski. Fridtjof Nansen var etter alt å dømme en av de viktigste rollemodellene for framvekst av norsk skisport, friluftsliv og hytteliv. Hytta som lå i setergrenda ved Sørkjevatn var kanskje en av de norske «urhyttene» som har stått modell for utallige fjellhytter i ettertid. 

Det er mer bærekraftig arealbruk å bygge tettere i allerede etablerte hytteområder enn å bygge hytter spredt over store naturområder. Hver enkelt av oss ønsker god plass rundt hytta, men da ville vi bygd ned veldig store naturområder.

Alle hytteområder har godkjent vannforsyning og løsninger for avløp som ikke forurenser grunnvann eller vassdrag. Strøm og ved er de mest hensiktsmessige løsningene for å ivareta energibehovet på hytta. Det er for store kostnader med å investere i vannbårne løsninger sett i forhold til energiforbruket til at det kan anbefales. Vi leverer løsninger som gir best mulig utnyttelse av strøm, blant med styring av temperatur og energiforbruk slik at temperatur settes ned når hytta ikke er i bruk.  Kjøreavstanden fra de store befolkningskonsentrasjonene rundt Oslofjorden og opp til Vegglifjell er på ca. to timer, og strekningen er dessuten godt utbygd med ladestasjoner for elbil.

Tømmerhytter har et godt og sunt inneklima. En tømmerhytte er sval på varme sommerdager og lagrer varme i veggene på kalde vinterdager. Tømmervegger puster og tar opp fukt slik at det blir et godt inneklima uten kunstige stoffer og avgasser. Bærekraft omfatter både hensyn til natur og miljø, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft. Det siste er vi også opptatt av. Arbeiderne til våre samarbeidspartnere skal ha sikre arbeidsvilkår, gode boforhold og en anstendig lønn etter norsk standard. Naturhytta bidrar til å skape et bærekraftig lokalsamfunn ved at mest mulig av verdiskapingen skal gå til lokale bedrifter. Vi velger våre samarbeidspartnere med omhu, og er stolte av det vi kan tilby sammen.

IMG_1682

 For Nansen-familien var det av stor betydning å finne ro og avkobling fra byens kjas og mas i naturlige omgivelser. Nansen mente at personligheten utviklet seg best i pakt med naturen. På Vegglifjell er det mange gode muligheter for å drive friluftsliv og fysisk aktivitet, både på merkede stier og i oppkjørte skiløyper, eller i urørt natur i Nansens ånd.

Kveldsstemning Daggrø
Sundtjønn seter (2)